Itt vagyTartalom / Erdőtelepítési támogatás

Erdőtelepítési támogatás


Beküldte ufo - Ekkor: 2007 September 04

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
61/2007. (VIII. 22) számú
KÖZLEMÉNYE
a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2007. (VIII. 22.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági terültek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénylésének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII 17.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján a mezőgazdasági terültek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről.
I. Az intézkedésben való részvétel feltételei
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján az intézkedésben az vehet részt, aki legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg eleget tesz regisztrációs kötelezettségének. A regisztrációs kérelmet a G001 számú nyomtatványon kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) megyei kirendeltségeihez. A G001 nyomtatvány másolatát csatolni kell a támogatási kérelemhez.
II. A támogatás igénybevételének feltételei
Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:
- eleget tesz az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben, és a támogatási rendeletben foglaltaknak;
- nincs lejárt tartozása az MVH felé;
- megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.
Az ügyfél köteles az erdőtelepítési első kivitelt legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-ig megvalósítani.
III. A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, az erdőrészlet fekvése szerint illetékes Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal erdészeti igazgatóságára (a címjegyzéket a támogatási közlemény 6. számú melléklete tartalmazza) postai úton kell benyújtani egy példányban.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2007. augusztus 15-től október 15-ig.
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.
A támogatási kérelem benyújtásának feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 35. §-a alapján az erdészeti hatóság által kiadott erdőtelepítési engedéllyel.
Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt
- nem formanyomtatványon,
- nem a megadott határidőben nyújtották be, illetve ha az
- nincs aláírva.
IV. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok
A támogatási kérelem formanyomtatványai beszerezhetőek a megyei Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal erdészeti igazgatóságain, az MVH megyei kirendeltségein, valamint letölthetőek a http://www.mvh.gov.hu weboldalról, a Közlemények menüpontból, valamint a http://www.aesz.hu honlapról.
A formanyomtatványok kitöltésekor kérjük, olvassa el a közlemény 3. számú melléklete szerinti Kitöltési útmutatót és használja az Erdőtelepítési állománytípusok listáját!
A mezőgazdasági területek erdősítése támogatási kérelemcsomag formanyomtatványai:
- Mezőgazdasági területek erdősítése támogatási kérelem főlap (D0400-01)
- Mezőgazdasági területek erdősítése támogatási kérelem betétlap (D0401-01)
Csatolandó mellékletek:
- Egyedi blokktérkép(ek)
A támogatási kérelem mellékleteként a betétlapokon megjelölt, minden egyes fizikai blokkhoz kapcsolódóan egyedi blokktérképet kell beküldeni. Egyedi blokktérképet a az Egyedi blokktérkép igénylőlap (G015D) formanyomtatvány benyújtásával lehet igényelni.
További csatolandó mellékletek:
- Amennyiben az erdőtelepítési engedély a kérelem postára adásának dátumától számított 6 hónapnál régebbi:
- az erdőtelepítéssel érintett ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolata;
- Ha a telepítés nem saját tulajdonú, vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló okirat, miszerint a kérelmező jogosult a telepítést megvalósítani, és az ingatlant a támogatási időszakban és az azt követő legalább öt évben használni.
- A hatályos társasági szerződés másolata, amennyiben az igénylő gazdasági társaság.
- Az illetékes természetvédelmi hatóság erdősítésre vonatkozó támogató nyilatkozata, amennyiben az ügyfél az erdősítést nem védett és nem NATURA 2000 gyep területen akarja megvalósítani.
További csatolandó melléklet, amennyiben regisztrációs kötelezettségének a kérelem benyújtásával egyidejűleg tesz eleget:
- G001 formanyomtatvány másolata.
V. A támogatási kérelmek elbírálása
Az MVH az előzetesen meghirdetett szempontok alapján bírálja el a benyújtásra nyitva álló időszak lezárulását követően a beérkezett kérelmeket, és az elért pontszám szerint, rangsor alapján dönt a támogatási kérelmek jóváhagyásáról, illetve elutasításáról. Pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelynek tartalma megfelel az irányító hatóság által a támogatott művelet megvalósításának legjobb gyakorlatáról közzétett ajánlásnak, illetve amennyiben ez alapján nem lehet különbséget tenni, akkor az a kérelem, amelyet korábban nyújtottak be.
Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.
Az MVH a döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet.
Amennyiben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot az Európai Bizottság az elfogadás előtt kihirdetett, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban foglaltaktól eltérő feltételekkel fogadja el, az MVH a támogatási döntést megváltoztathatja, illetve visszavonhatja.
VI. A kifizetések igénylése
A támogatásra jogosult ügyfelek évente kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról és határidejéről az MVH külön közleményben rendelkezik.
VII. Ellenőrzés
A megyei Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal erdészeti igazgatóságai a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzik, és jogosultak helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálni.
VIII. Közlemény kapcsolódó mellékletei
- Mezőgazdasági területek erdősítése támogatási kérelem főlap (D0400-01) (1. számú melléklet)
- Mezőgazdasági területek erdősítése támogatási kérelem betétlap (D0401-01) (2. számú melléklet)
- Kitöltési útmutató a támogatási kérelemhez (3. számú melléklet)
- Tájékoztató a mezőgazdasági területek erdősítése támogatást igénylők részére (4. számú melléklet)
- MVH Kirendeltségek listája és levelezési címe (5. számú melléklet)
- MgSzH erdészeti igazgatóságok listája és elérhetőségei (6. számú melléklet)
- G001 Regisztrációs lap (7. számú melléket)
- G001 Kitöltési útmutató (8. számú melléklet)
- G002 Regisztráció módosító lap (9. számú melléklet)
- G015D Egyedi blokktérkép igénylő lap (10. számú melléklet)
IX. Kapcsolódó jogszabályok
- a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK Rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
- a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK Rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról
- a Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK Rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Európai Halászati Alapból (EHA), valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli, ellenőrzési és monitoring rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm rendelet
X. A közlemény hatálya
További információk megtalálhatóak az FVM (http://www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (http://www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mailcímen kérhető.

Idézet Ufótól:

„…..a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtani. A június 30-i dátum széleskörű ismerete azért fontos, mert az a szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja.”

Ma szeptember 4-e van.

Dani a felelőse? A lakosságot, gazdákat, időben, megfelelően tájékoztatta? Vagy mulasztott?

Dani!

Fényképezőgépet fel! Indulhatsz büntető körutadra!

Sikered lesz!